top of page

Ordningsföreskrifter

Gällande båtplatser, bryggor och området Färja.
Följande regler gäller för både besökare och båtplatsutnyttjare.
 • Båtägare eller de som vistas på båt, kaj eller i området skall uppträda på ett föredömligt sätt och följa de ordningsregler/föreskrifter som gäller för hamnområdet.
   

 • Båtägare skall ha läst och känna till brand- och ordningsföreskrifter för hamnområdet.
   

 • Båtägare ansvarar för städning på och runt sin tilldelade båtplats.
   

 • Båten skall vara ansvarsförsäkrad.
   

 • Förtöjningsmaterial skall vara i gott skick och båten skall vara tillfredställande avfendrad. Detta är ett krav för att din försäkring skall skydda dig vid eventuell skada.
   

 • Skador på båtar, bryggor, byggnader eller annat, som uppstår på grund av båt eller nyttjande av gästbryggor eller båthamnen skall ersättas av båtägaren.
   

 • Tynderö Fiskareförening ansvarar Inte för sak-, båt eller personskada som inträffar inom hamnområdet. Inte heller för uppkomna förluster av material, utrustning mm.
   

 • Båtplatsnyttjaren är skyldig att, om föreningen påfordrar, flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen

 • Båtplatsen som inte utnyttjas av den betalande hyresgästen före midsommar kommer vi att hyra ut tills vidare, till köande båtägare, om inte båtplatsförhyraren meddelat hamnfogden orsak och planerad sjösättning.
   

 • Avgiften skall betalas senast det angivna datum som anges på fakturan/inbetalningskort. Om så inte sker har rätten till brygg- platsen förbrukats och platsen tilldelas annan båtägare.
   

 • Bryggplatsen är personlig och får inte säljas vidare eller uthyras, överlåtas till annan båtägare. Undantag kan ges om hamnkomiten så godkänner
   

 • Vårdslöshet eller annan skadegörelse på utrustning eller brott mot dessa ordningsföreskrifter kan medföra att båtägaren förlorar sin plats
   

 • Så kallade ”hett arbete”, grillning eller öppen eld är absolut förbjuden på båt eller brygga inom hamnområdet förutom på avsedda grillplatser.
   

 • Talan i tvist mellan medlem eller hyresgäst och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader samt kostnader för den skiljeman man utsett. 

bottom of page